Stichting Sloep
Stichting Sloep - We schrijven 1991

HET BEGIN

We schrijven 1991
In Loosdrecht wordt veel geklaagd over het gebrek aan evenementen en sfeer. Aan de bar volgden ‘de verhalen over vroeger’ elkaar in rap tempo op. Was het nu echt zoveel beter in de zestiger jaren bij ‘van Dijk’ of in de tachtiger jaren bij ‘Sesto Senso’?

Feit is wel dat er in 1991 maar weinig vertier meer was op en aan de dijk, ja dat klopte. Voorts werd het comité Volksfeesten, die onder andere Sinterklaasintocht en Koninginnedag verzorgde, door steeds minder medewerking van verenigingen, bedrijven en inwoners gesteund waarmee ook deze feestdagen op de tocht kwamen te staan en uiteindelijk werden afgebouwd.

Getriggerd door al deze verhalen werd aanvankelijk binnen de ‘VVV- het Loosdrechts Plassengebied’ gepoogd om het Loosdrecht Festival en andere evenementen van de grond te tillen. Inderdaad kwam het Loosdrecht festival weer –voor korte tijd- tot leven en werden de eerste braderieën op de Oud-Loosdrechtsedijk georganiseerd. De ondernemers moesten wel wennen aan zo’n evenement.

Vier vrienden (Patricia Scherpel, Henk van ter Meij, Monique van Hooft en Peter Op de Beek) staken uiteindelijk de koppen bij elkaar en kwamen op het idee de evenementen en activiteiten in een stichting onder te brengen.
In de jaren hierna werden er vele activiteiten, evenementen en bijeenkomsten aan toegevoegd, waarover hieronder meer.

Op 14 december 1995 werd de oprichtingsvergadering gehouden en al snel werd een structuur gevonden waarbinnen evenementen levensvatbaar zouden kunnen worden voor langere termijn. Het idee werd bevestigd in een notariële akte die op 21 december 1995, bij notaris Goldhoorn te Loenen, werd bekrachtigd met hun handtekeningen.
Deze notariële akte maakte de geboorte wereldkundig van de stichting SLOEP.

WAAR STAAT STICHTING S.L.O.E.P. VOOR?

Het is de afkorting van: 

Samenwerkende Loosdrechtse Ondernemers (en instellingen) in Evenementen en Promotie.

Van het begin af aan was het duidelijk dat met name ondernemend Loosdrecht de financiële kar moest trekken. Vrijwilligers wilden wel plannen maken, ideeën ontwikkelen, organiseren, coördineren en samenwerken, maar dan wel met de ondersteuning van het bedrijfsleven en instellingen uit Loosdrecht en directe omgeving.

Het Loosdrechts bedrijfsleven heeft zich niet onbetuigd gelaten. Van een magere ondersteuning in 1991 (ja, bijna ƒ 1.500,- op jaarbasis) zijn we inmiddels gegroeid naar een organisatie die professioneel genoemd mag worden.
Een goed functionerend bestuur bepaalt, samen met een harde kern, het beleid en de uitgangspunten voor festiviteiten,  activiteiten, evenementen en diverse andere acties en ondersteuning.
Ruim 200 vrijwilligers zetten hun schouders onder de voorbereiding en uitvoering van al deze evenementen en activiteiten.
Ruim 300 bedrijven werken op enigerlei wijze mee aan de activiteiten van SLOEP!
En dat binnen een gemeenschap van zo’n 9.000 Loosdrechters…..prachtig toch?!
Of zoals een burgemeester ooit verwoordde: “In elk Loosdrechts gezin zit wel een SLOEPer!

DOEL

“DOOR LOOSDRECHTERS VOOR LOOSDRECHTERS EN RECREANTEN”

Als hoofddoel:
Positief imago geven aan LOOSDRECHT: genieten van (samen)leven, wonen en recreëren en daarmee het tot stand brengen, versterken en vasthouden van de sociale cohesie binnen de gemeente Loosdrecht.

En werkdoelen:

 • Het bevorderen van diverse activiteiten binnen het grondgebied van Loosdrecht in zijn algemeenheid;
 • Het bevorderen van activiteiten ten behoeve van de inwoners van Loosdrecht, de toeristen, de recreanten en belangstellende inwoners en bedrijven uit de regio:
 • Belangenbehartiging voor haar donateurs, vrijwilligers, instellingen en verenigingen m.b.t. evenementen.

Om die doelen te behalen wordt een intensieve samenwerking nagestreefd met:

 • Medewerkers en bestuurders van de Gemeente Wijdemeren
 • Het Plassenschap
 • De recreatieschappen en instellingen
 • Collega-(evenementen)organisaties in omliggende dorpen  
 • Ondernemend Wijdemeren
 • Gemeenschapsfonds Wijdemeren (WIJ)
 • Een ieder die initiatieven neemt m.b.t. recreatie en/of toerisme, zoals watersportverenigingen en watersportscholen, jachthavens en accessoirehandel, horecabedrijven en rondvaartbedrijven.
 • Instellingen, verenigingen, belangengroeperingen, bedrijven en ondernemers in en rond Loosdrecht.

BESTUURSVORM

De Stichting S.L.O.E.P. kent een algemeen bestuur dat bestaat uit 8 leden, te weten:

Voorzitter: Wim Bekenkamp 
Secretaris: Tjamke Kieft 
Penningmeester: Jan Vis 

Lid: Monique van Hooft 
Lid: Marieke de Wit
Lid: Sabine Hendriks
Lid: Wout van der Linden
Lid: Cynthia Hoekstra

Hiernaast wordt per evenement/activiteit het bestuur bij de verschillende overleggen uitgebreid met een aantal vrijwilligers die in en voor dit evenement en/of activiteit een leidende/sturende rol hebben.                                                                 Ook worden bij bepaalde evenementen in de voorbereidingen en bij de overleggen alle belangstellende vrijwilligers uitgenodigd om op deze wijze een ieder de kans te geven hun ideeën, meningen en dergelijke kenbaar te maken en bij de diverse werkzaamheden, activiteiten en uitvoeringen actief te worden betrokken.

WAT HEBBEN WE ZOAL GEDAAN vanaf 1995

De lijst van alle georganiseerde evenementen en activiteiten over de tientallen jaren is imposant. Het is niet langer mogelijk die nog in detail weer te geven, maar hieronder wel een samenvatting om enige indruk te geven van wat heeft plaatsgevonden en/of nog steeds wordt georganiseerd:

 • verschillende zeil-, auto- sloepen-, wandel- en fietsrally’s, prestatie- en puzzeltochten;
 • ronde van Loosdrecht (hardlopen);
 • zomeravondmarkten en braderieën;
 • gondelvaart;
 • vuurwerk / lasershows;
 • vrijmarkten;
 • (jeugd)watersportdagen;
 • schoonmaakacties Loosdrechtse plassen;
 • diverse sportactiviteiten voor de jeugd;
 • SloepEnTocht;
 • Jaarmarkt Nieuw-Loosdrecht;
 • Herinrichting van het 4 mei herdenkingsterrein en info borden;
 • Halloweenactiviteiten;
 • Kerstbijeenkomst Lindeplein;
 • Sinterklaasintochten;
 • Feesttiendaagse van Koningsavond tot en met Bevrijdingsdag met o.a.;
  • de SLOEP-autorally;
  • kindervrijmarkt;
  • verschillende feestavonden;
  • diverse paardenevenementen;
  • korenavond Wijdemeren;
  • spellencircuit, kinderactiviteiten en -attracties en schminken;
  • kinderoptocht, knutselmiddag en badbeestjesrace;
  • polstokverspringen;
  • verschillende sportactiviteiten;
  • zeskamp;
  • ouderenmiddag;
  • bingoavond;
  • SLOEPloterij en logospel;
  • jeugdavond(fris)feest;
  • sport- en feestweekmarkt;
  • dodenherdenking en bevrijdingsactiviteiten.

Ook ondersteuning bij:

 • Jazz-festival;
 • Kerstmarkt Stichting Lichtjes Wijdemeren
 • Markt Emtinckhof
 • Huldigingen, evenementen, overlijden
 • Avondvierdaagse
 • Lichtjesfeest Sypesteyn
 • Etc, etc.

SLOEP-kanjers

 In de afgelopen jaren zijn diverse mensen, die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor S.L.O.E.P., in het zonnetje gezet en opgenomen in de lijst van SLOEP-kanjers.
Helaas is hier in de afgelopen jaren weinig aandacht aan besteed.
Geen kanjers?….zeker wel, maar min of meer als gewoon gezien. Ten onrechte, dus binnenkort zal deze lijst weer worden geactiveerd!!!

1

2002

 Patricia Scherpel

 

Inzet vanaf 1995

2

2002

 Jan Wolfswinkel

Gondelvaart en Zomeravondmarkt

3

2002

 Willem Wolfswinkel

 

30 jaar Gondelvaart

4

2002

 Henk van Ter Meij

 

afscheid bestuur

5

2002

 Karin Voogd

 

inzet afscheid gem. Loosdrecht

6

2002

 Hannelore Busch

inzet afscheid gem. Loosdrecht

7

2002

 Henny Kok

 

inzet afscheid gem. Loosdrecht

8

2003

 Jan Mullers

 

inzet 30 april

9

2003

 Sipke Hupkes

 

inzet 30 april

10

2004

 Peter Op de Beek

 

afscheid als voorzitter

11

2005

 Arno Bos

 

inzet bij gondelvaart

12

2005

 Monique van Hooft

 

15 jaar inzet!

13

2006

 Lous Bosman

 

Afscheid ronde van Loosdrecht

14

2006

 Jan Dokter

 

Afscheid ronde van Loosdrecht

15

2006

 Dick Zeldenrijk

 

Afscheid ronde van Loosdrecht

16

2007

 Frank Moorman

 

Web-master

17

2008

 Muziekver. Nieuw Leven

 

12,5 jaar samenwerking vanaf 1995

18

2008

 Bart ten Herkel

 

4 jr. voorzitterschap / totstandkoming Feestweek

19

 Modderkruipers

Groep fanatieke terrein-opbouwers en afbrekers

Sponsors Stichting SLOEP. Kijk ook op de "Sponsors" pagina. Daar zijn de logo's gelinkt naar de websites van de sponsors.

Stichting SLOEP, Loosdrecht heeft heel veel mogelijkheden. Wist u, dat SLOEP ongeveer 200 vaste vrijwilligers heeft?

Contact